حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده اختیاری نوع 1
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه بیرجند
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده اختیاری نوع 1
مرجع دانش (سیویلیکا)_|_Civilica