شورای سیاستگذاری
دکتر کاظم خاوازی
رئیس
وزیر جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: k.khavazi [at] areeo.ac.ir
دکتر فرهاد دهقانی
رئیس اجرایی
رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
پست الکترونیکی: dehghany47 [at] gmail.com
دکتر رسول زارع
رئیس علمی
معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: r.zare [at] areeo.ac.ir
کمیته برگزاری
دکتر غلامحسن رنجبر
دبیر کمیته علمی
استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
پست الکترونیکی: ranjbar71 [at] gmail.com
دکتر محمدهادی راد
دبیر اجرایی
استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری
پست الکترونیکی: mohammadhadirad [at] gmail.com
دکتر هادی پیراسته انوشه
مدیر اجرایی
استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
پست الکترونیکی: h.pirasteh.a [at] gmail.com