الف. تنوع بخشی به محصولات کشاورزی به منظور ارتقاء امنیت غذایی

ب. بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سامانه­ های شورورزی

ج. معرفی تجارب، فناوری ها و الگوهای موفق شورورزی در ایران و جهان