1-معرفی گونه ­های گیاهی، دامی و آبزی امیدبخش مناسب سامانه ­های شورورزی

2- بررسی تکمیل زنجیره ارزش محصولات شورورزی (بذر، مکانیزاسیون، محصولات دامی، محصولات شیلاتی و بازار مصرف)

3- مدیریت ­زراعی گیاهان شورزیست در جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول

4- شناسایی ایده­ های فناورانه و معرفی کسب و کارهای نوین در استفاده اقتصادی از منابع شور

5-جنبه ­های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوقی سامانه­ های شورورزی