آغاز ارسال مقالات 1398-02-15
آخرین مهلت ارسال مقاله 1398-09-30
تاریخ برگزاری 30 بهمن -01 اسفند 1398