شورای سیاستگذاری
دکتر کاظم خاوازی
رئیس
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: k.khavazi [at] areeo.ac.ir
دکتر فرهاد دهقانی
رئیس اجرایی
رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
پست الکترونیکی: dehghany47 [at] gmail.com
دکتر رسول زارع
رئیس علمی
معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: r.zare [at] areeo.ac.ir